EDM หรือ Electrical Discharge Machine

EDM หรือ Electrical Discharge Machine นั้นหมายถึง เครื่องกัดเนื้อโลหะด้วยหลักการทำงานของกระแสไฟฟ้ามีความต่างศักย์สูง โดยการปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุที่เป็นโลหะสองชิ้น ได้แก่ ชิ้นงานและอิเล็คโทรด จนทำให้เนื้อโลหะถูกกัดเซาะตามแบบ CAD ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม จนได้รูปร่างชิ้นงานตามต้องการ

การใช้เครื่อง EDM เพื่อทำการผลิตให้ได้ชิ้นงานตามรูปทรงตามต้องการนั้น จำเป็นต้องทำการผลิตชิ้นอิเล็กโทรดที่จะใช้ในการตัดเฉือนชิ้นงานเสียก่อน ซึ่งการผลิตอิเล็กโทรดนั้นจะทำด้วยกระบวนการ CNC และ CAD/CAM โดยอิเล็กโทรดนั้นจะทำจากวสัดุที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าสูง เช่น ทองแดง หรือ แกรไฟต์ เมื่อทำการผลิตอิเล็กโทรดที่จะใช้สำหรับการตัดเฉือนชิ้นงานเสร็จแล้วก็จะนำอิเล็กโทรดมาต่อเข้ากับเครื่อง EDM ซึ่งเครื่อง EDM จะสร้างความต่างศักยร์ะหว่างอิเล็กโทรดและชิ้นงาน ขณะที่อิเล็กโทรดเข้าใกล้ชิ้นงานก็จะเกิดการสปาร์คระหว่างอิเล็กโทรดและชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานที่เป็นเหล็กเกิดความร้อนและละลายออกมาจนเกิดรูปทรงตามอิเล็กโทรด
EDM เป็นเทคนิคที่ควบคุมการกัดโลหะโดยการสปาร์คของกระแสไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าจะเป็นตัวกัดเซาะชิ้นงาน อิเล็กโทรดจะถูกแปรรูปให้มีรูปร่างตามแบบงานที่ต้องการ อิเล็กโทรดและชิ้นงานจะจมอยู่ในของเหลวที่เป็นฉนวน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดใสหรือน้ำกลั่น ของเหลวนี้จะไม่เป็นสื่อทางไฟฟ้า ในขณะที่เครื่อง EDM จะมีกลไกเซอร์โวมอเตอร์ (Server Motor) เป็นตัวควบคุมและรักษาระยะช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรดและชิ้นงาน ทำให้สามารถควบคุมค่าความละเอียดได้ในระดับ 0.002 มิลลิเมตรเลยทีเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้อิเล็กโทรดและชิ้นงานสัมผัสกัน

งานที่เหมาะกับการใช้ EDM นั้น ส่วนมากจะเป็นงานที่ต้องการความเที่ยงตรง งานที่ไม่สามารถขึ้นรูปหรือตัดเฉือนด้วยวิธีปกติได้ เช่น กลึงไม่ได้ กัดด้วยมิลลิ่ง Milling ไม่ได้ เจียรนัยไม่ได้ หรือทำได้แต่ทำได้ยากเพราะมีรูปร่างซับซ้อน หรือเป็นชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว เช่น ส่วนเบ้าของแม่พิมพ์ เป็นต้น