SEAM Electrode Wheel การเชื่อมตะเข็บ

SEAM Electrode Wheel การเชื่อมตะเข็บ คล้ายกับการเชื่อมแบบเฉพาะจุด ยังคงมีอิเล็กโทรดอยู่แต่เป็นสองล้อที่อยู่ตรงข้ามกัน แทนที่จะเป็นขั้วไฟฟ้าสองแฉก แรงและกระแสจะถูกส่งผ่านล้อเช่นเดียวกับการเชื่อมแบบเฉพาะจุดเวลาในการควบคุม