SHANK HOLDER การเชื่อมอิเล็กโทรดรูปทรงต่าง ๆ

SHANK HOLDER การเชื่อมอิเล็กโทรด รูปทรงต่าง ๆ เพื่องานที่แม่นยำและมีคุณภาพที่ดีตามแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นการเชื่อมแบบจุดสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งโดยใช้แรงดันสูงบนพื้นผิวขนาดเล็กสัมพัทธ์และพลังงานสูงในรูปแบบกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์หัวเชื่อม ควรจะมีการนำไฟฟ้าที่ดี และรูปทรงที่เหมาะกับการใช้งาน มีวงจรการระบายความร้อนด้วยน้ำ เพื่อให้ได้คุณภาพงานที่ดี และการอายุใช้งานที่ยาวนาน