Spot Welding Electrode Holder And Shanks ตัวจับยึดอีเล็กโทรด

เครื่องเชื่อมแบบจุด และอุปกรณ์ Shanks, Adapters, Holders, CAPTIP, Shunt ให้คำปรึกษาออกแบบปรับปรุงเครื่องให้เป็นไปตามความเหมาะสมของงาน ให้คำปรึกษาและออกแบบโดยวิศวกรที่ชำนาญงาน
 
การเชื่อมด้วยความต้านทาน (Resistance Welding) เป็นการเชื่อมโดยอาศัยหลักการความต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างรอยต่อของชิ้นงาน สามารถใช้ทำการเชื่อมได้ทั้งชิ้นงานที่มีความหนาและงานบาง เป็นการเชื่อมที่ไม่ต้องใช้ทักษะของผู้ทำการเชื่อมมากนัก
กลุ่มนี้จะใช้เยอะในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ งานโลหะแผ่นบาง